.

Dica de luisinho42 para 3D Lemmings de PS1

Enviado por luisinho42, , 0 visualização, 0 comentários
[title]Lista de passwords:[/title] [b]Entre com um dos seguintes passwords:[/b] [table][title]Fases[/title] // [title]Passwords[/title] Fase 02 // [b]BLIMBING[/b] Fase 03 // [b]FANAGALO[/b] Fase 04 // [b]DRICKSIE[/b] Fase 05 // [b]KURTOSIS[/b] Fase 06 // [b]GREGATIM[/b] Fase 07 // [b]WALLARCO[/b] Fase 08 // [b]AVENTAIL[/b] Fase 09 // [b]GAZOGENE[/b] Fase 10 // [b]JINGBANG[/b] Fase 11 // [b]DIALLAGE[/b] Fase 12 // [b]BUNODONT[/b] Fase 13 // [b]NAINSOOK[/b] Fase 14 // [b]YAKIMONA[/b] Fase 15 // [b]FUMITORY[/b] Fase 16 // [b]CINGULUM[/b] Fase 17 // [b]BESLAYER[/b] Fase 18 // [b]ANABLEPS[/b] Fase 19 // [b]QUINCUNX[/b] Fase 20 // [b]TARLATAN[/b] Fase 21 // [b]KAMACITE[/b] Fase 22 // [b]GUMMOSIS[/b] Fase 23 // [b]PRODNOSE[/b] Fase 24 // [b]NGULTRUM[/b] Fase 25 // [b]COTTABUS[/b] Fase 26 // [b]BEDAGGLE[/b] Fase 27 // [b]EPICALYX[/b] Fase 28 // [b]HOMALOID[/b] Fase 29 // [b]LALLYGAG[/b] Fase 30 // [b]BILABIAL[/b] Fase 31 // [b]CACOFOGO[/b] Fase 32 // [b]METAVURT[/b] Fase 33 // [b]SLOWBURN[/b] Fase 34 // [b]PELLUCID[/b] Fase 35 // [b]MAKIMONO[/b] Fase 36 // [b]KHUSKHUS[/b] Fase 37 // [b]DISPLODE[/b] Fase 38 // [b]RACAHOUT[/b] Fase 39 // [b]ORGULOUS[/b] Fase 40 // [b]DUNCEDOM[/b] Fase 41 // [b]CABOCEER[/b] Fase 42 // [b]GEROPIGA[/b] Fase 43 // [b]BONTEBOK[/b] Fase 44 // [b]EMPYREAL[/b] Fase 45 // [b]LANGLAUF[/b] Fase 46 // [b]NANNYGAI[/b] Fase 47 // [b]SARATOGA[/b] Fase 48 // [b]QUINTAIN[/b] Fase 49 // [b]MUSQUASH[/b] Fase 50 // [b]ZOMBORUK[/b] Fase 51 // [b]SKILLING[/b] Fase 52 // [b]WOBEGONE[/b] Fase 53 // [b]BINDIEYE[/b] Fase 54 // [b]FRAXINUS[/b] Fase 55 // [b]LINDWORM[/b] Fase 56 // [b]CURLICUE[/b] Fase 57 // [b]HANEPOOR[/b] Fase 58 // [b]IDEMQUOD[/b] Fase 59 // [b]BLANDISH[/b] Fase 60 // [b]MALAGASY[/b] Fase 61 // [b]CHORIAMB[/b] Fase 62 // [b]GARGANEY[/b] Fase 63 // [b]KAOLIANG[/b] Fase 64 // [b]MAROCAIN[/b] Fase 65 // [b]OBTEMPER[/b] Fase 66 // [b]TASTEVIN[/b] Fase 67 // [b]VELLOZIA[/b] Fase 68 // [b]BORACHIO[/b] Fase 69 // [b]JACKAROO[/b] Fase 70 // [b]COOLAMON[/b] Fase 71 // [b]BANAUSIC[/b] Fase 72 // [b]FABURDEN[/b] Fase 73 // [b]RECKLING[/b] Fase 74 // [b]MIRLITON[/b] Fase 75 // [b]OPAPANAX[/b] Fase 76 // [b]BIMBASHI[/b] Fase 77 // [b]CAATINGA[/b] Fase 78 // [b]PENSTOCK[/b] Fase 79 // [b]SPRINGAL[/b] Fase 80 // [b]BABIRUSA[/b][/table] [title]Seleção de fases:[/title] Entre com o password [b]LAMPWICK[/b], selecione [b]END[/b]e pressione [b]X[/b], aparecerá a mensagem [b]PASSWORD CORRECT[/b]. Escolha a dificuldade e depois selecione [b]PLAY[/b]. Agora aparecerá a tela de seleção de fase com todas as [b]80 [/b]fases do jogo. [title]Veja todos os vídeos:[/title] [b]Entre com os passwords:[/b] [table][title]Videos[/title] // [title]Passwords[/title] Egípcio // [b]EGYPTAAA[/b] Espacial // [b]SPACEAAA[/b] Militar // [b]ARMYAAAA[/b] Secreto // [b]MAZEAAAA[/b][/table]
luisinho42
Enviado por luisinho42
Membro desde
21 anos, Rs
label